Đạm Phú Mỹ

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Mã cổ phần: DPM