Vinamilk

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Mã cổ phần: VNM