• - Tỷ lệ tổng thể : Ngang 10X, cao 7,5X
  • - Phần hình tượng : Ngang 5X, cao 5X
  • - Phần tên gọi : Ngang 10X, cao 1,25X
  • - Cụm từ chức năng : Ngang 10X, cao 0,5X
  • - Chi tiết khác : Đường viền hình tượng dày 0,15X
    Ký tự tên Thương Hiệu dày 0,3X
  • - Khoảng cách : Giữa hình tượng và tên gọi là 0,5X
    Giữa tên gọi và chức năng là 0,25X
  • - Bố cục chung : Cân giữa theo chiều thẳng đứng